Per què invertir els nostres estalvis en plans de pensions de GVC Gaesco?

Avantatges de la inversió en plans de pensions de GVC Gaesco

 • El Grup GVC Gaesco disposa d'una dilatada i exitosa experiència en la gestió de Fons de Pensions i d'Inversió.
 • GVC Gaesco es una entidad independiente. Nos dedicamos a la gestión y asesoramiento de inversiones. Los intereses de nuestros clientes son nuestros intereses, motivo por el cual no tenemos conflictos de intereses.
 • Els Fons de Pensions de GVC Gaesco són complementaris i abasten tots els perfils de risc.
 • Facilitem la gestió discrecional dels drets consolidats, agilitzant els traspassos entre fons (24 hores per a aquells Fons de Pensions de GVC Gaesco que tenen el mateix dipositari) perquè els participis puguin gestionar l'exposició del seu patrimoni als diferents nivells de risc / rendibilitat de cada un d'ells.
 • Els Fons de Pensions de GVC Gaesco es gestionen de manera activa i dinàmica, i amb una clara orientació per la qualitat i el valor fonamental.
 • Atenció personalitza i assessorament de qualitat.

 

Filosofia d'inversió

Gestió de Renda Variable

 • Objectiu de gestió: Maximitzar la rendibilitat i batre els índexs de referència.
 • Enfocament íntegrament fonamental.
 • Identificació d'empreses de tots els mercats i de totes les capitalitzacions que mantinguin:
  • Una clara especialització en la seva activitat.
  • Un bon posicionament de mercat.
  • Un sòlid control accionarial.
  • Un equip gestor amb vocació de llarg termini.
 • Entrevistes amb personal directiu de les empreses.
 • Valoració fonamental de les empreses seleccionades, computant el seu descompte fonamental i monitoritzant el cicle de vida d'aquest descompte.
 • Maximització del descompte fonamental de la cartera en cada moment, la qual és la principal font del retorn potencial de la cartera.

Gestió de Retorn Absolut

 • Doble objectiu de gestió:
  • En primer lloc, limitar la variabilitat del valor liquidatiu en entorns negatius de mercat.
  • En segon lloc, maximitzar la rendibilitat.
 • Basat en l'aprofitament d'ineficiències de mercat, amb caràcter universal, derivades del behavioral finance.
 • Multiestratègia directa.
 • Enfocament quantitatiu.
 • Contrast de les ineficiències per un període no inferior a 25 anys, validándolas en entorns molt diferents de mercat.
 • Optimització i implementació de les ineficiències.

Gestió de la Renda Mixta

 • Enfocament totalment fonamental tant per a la renda variable com per a la Renda Fixa.
 • Cada fons té un rang d'exposició en renda variable.
 • La inversión en Renta Variable se pondera en función del descuento fundamental. Se traza una distribución Normal donde la media es la valoración fundamental del activo, y la desviación estándar expresa la variabilidad de la valoración. En la curva se representa el precio de mercado del mismo. Se determina la probabilidad de que el activo esté “barato”. La exposición a Renta Variable se fija en función de dicha probabilidad.
 • La selecció dels actius de Renda Fixa té com a base la relació entre els tipus d'interès a curt, mitjà i llarg termini amb les taxes d'inflació.
 • Altres criteris importants en Renda Fixa són:
  • El ràting i la solvència de l'emissor (empresa, l'Estat) i l'emissió.
  • La durada de cada bo.
  • La durada mitjana de la cartera.

Gestió de la Renda Fixa

 • Enfocament totalment fonamental.
 • La selecció dels actius de Renda Fixa té com a base la relació entre els tipus d'interès a curt, mitjà i llarg termini amb les taxes d'inflació, actuals i previstes.
 • Altres criteris que monitoritzem són:
  • La naturalesa de l'emissor (Públic, Privat, etc.)
  • La solvència de l'Emissor, la seva capacitat de pagament de l'Emissió.
  • El Rating creditici de l'Emissor i de l'Emissió.
  • Adequació de la rendibilitat de l'Emissió als seus riscos objectius.
  • La durada i venciment de cada actiu.
  • La liquiditat de l'Emisión.
  • La divisa de l'Emisión.
  • Tipus d'instrument (Cupó zero, flotants, convertibles, etc.)
  • La durada mitjana de la cartera.