Jo, Client

Avantatges fiscals dels Plans de Pensions. Aportacions

 • Les quantitats invertides en un Pla de Pensions o PPA, a més d'acumular un capital per a la jubilació, redueixen la base imposable de l'IRPF.
 • El límit màxim d'aportació és de 8.000 euros anuals.
 • El límit màxim d'aportació per a persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33%, serà de 24.250 euros anuals. A més el límit d'aportació a favor d'una persona discapacitada serà de 8.000 euros anuals.
 • Les aportacions redueixen la base imposable en la menor de les dues quantitats següents:
  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts.
  • 8.000 euros anuals
 • A més hi ha casos especials en què es pot també reduir la Base Imposable:
  • En cas d'aportacions a favor del cònjuge, quan aquest no obtingui rendes qualsevol que sigui el seu origen superior a 8.000 euros, el límit de reducció serà de 2.500 euros anuals.
 • Els rendiments no estan subjectes a tributació fins que la persona comenci a percebre la prestació.
 • En l'Impost sobre el Patrimoni, l'estalvi acumulat està exempt de tributació.

 

Cobrament de la prestació de plans de pensions. Fins quan la reducció del 40%

Les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de pensions per qualsevol de les contingències tindran la consideració de rendiment de treball en l'IRPF, integrant-se en la Base Imposable de l'IRPF al 100%.

Cal tenir present, que des de l'1 de gener del 2015 s'ha limitat el període en què es pot aplicar la reducció del 40% sobre els drets consolidats derivats de les aportacions anteriors al 1/01/2007 quedant de la següent manera:

 • Per a les contingències produïdes a partir de l'any 2015 la reducció del 40% podrà aplicar-se en l'exercici que esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.
 • En el cas de contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014, s'aplicarà aquesta reducció a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici, següent a aquell en què va esdevenir la contingència.
 • En el cas de contingències produïdes en els exercicis 2010 o anteriors, la reducció es podrà aplicar fins al 31 desembre 2018.

 

TABLA : LÍMIT DEL PERÍODE PER APLICAR EL 40%

ANY DE LA CONTINGÈNCIA TERMINI MÀXIM REDUCCIÓ 40%
2010 O ANTERIORS 31/12/2018
2011 31/12/2019
2012 31/12/2020
2013 31/12/2021
2014 31/12/2022
2015 O POSTERIORS 31/120º 2 ANYS